• Enkätverktyg

  Säkerhetskultur
   • Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt säkerhetsreglerna – även när tidsschemat är pressat
    *
    Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet
    *
    Ledningen sätter säkerhet före produktion
    *
    Vi som arbetar här har förtroende för ledningens förmåga att hantera säkerhet
    *
    Ledningen ser till att säkerhetsproblem som upptäcks vid inspektioner korrigeras omedelbart
    *
   • Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Ledningen försöker utforma säkerhetsrutiner som är meningsfulla och som verkligen fungerar
    *
    Ledningen ser till att varje medarbetare kan påverka säkerheten i sitt arbete
    *
    Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att delta i beslut som påverkar deras säkerhet
    *
    Ledningen eftersträvar att alla på arbetsplatsen ska ha hög kompetens om säkerhet och risker
    *
    Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet
    *
   • Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Ledningen samlar in tillförlitlig information vid utredning av olyckor
    *
    Medarbetarna här är aldrig rädda för negativa konsekvenser från ledningen när de rapporterar olyckor och tillbud
    *
    Ledningen lyssnar noga på alla som har varit inblandade i en olyckshändelse
    *
    Ledningen söker bakomliggande orsaker, inte skyldiga personer, när en olycka inträffar
    *
    Ledningen behandlar medarbetare som är inblandade i en olycka här rättvist
    *
   • Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Vi som arbetar här anstränger oss verkligen tillsammans för att uppnå en hög säkerhetsnivå
    *
    Vi som arbetar här tar gemensamt ansvar för att det alltid är ordning och reda på arbetsplatsen
    *
    Vi som arbetar här tar itu med risker som upptäcks
    *
    Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert
    *
   • Medarbetarnas prioritering av säkerhet och grad av riskacceptans
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Vi som arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid
    *
    Vi som arbetar här accepterar aldrig risktagande ens när tidsschemat är pressat
    *
    Vi som arbetar här accepterar aldrig att våra arbetskamrater tar risker i arbetet
    *
   • Medarbetarnas upplärning och kommunikation
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Vi som arbetar här försöker hitta en lösning om någon påpekar ett säkerhetsproblem
    *
    Vi som arbetar här har stort förtroende för varandras förmåga att säkerställa säkerheten
    *
    Vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor
    *
    Vi som arbetar här tar varandras synpunkter och förslag rörande säkerhet på allvar
    *
    Vi som arbetar här talar ofta om säkerhet
    *
    Vi som arbetar här kan tala fritt och öppet om säkerhet
    *
   • Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet
    STÄMMER INTE ALLS STÄMMER GANSKA DÅLIGT STÄMMER GANSKA VÄL STÄMMER HELT
    Vi som arbetar här anser att ett bra skyddsombud spelar en viktig roll för att förebygga olyckor
    *
    Vi som arbetar här anser att säkerhetsutbildning är bra för att förebygga olyckor
    *
    Vi som arbetar här anser att skyddsronder hjälper till att upptäcka allvarliga risker
    *
    Vi som arbetar här anser det viktigt att det finns tydliga mål för säkerheten
    *